Kwalifikacja do egzaminu na uprawnienia

Aby móc podejść do egzaminu na uprawnienia należy najpierw zostać do niego dopuszczonym przez komisję kwalifikacyjną w okręgowej Izbie Architektów. Kwalifikacja odbywa się tyle razy w ciągu roku, ile razy przeprowadzany jest egzamin, czyli minimum dwa. W Izbie Architektów zazwyczaj termin składania wniosków wyznaczony jest na pierwszy tydzień marca (dla egzaminu w czerwcu), oraz pierwszy tydzień września (dla egzaminu w grudniu).

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień

Wniosek jest bardzo krótki i prosty do wypisania. Należy w nim podać tytuł zawodowy/stopień/tytuł naukowy czyli np. magister inżynier architekt. Następnie imiona i nazwisko oraz PESEL i adres zamieszkania. Do tego miejscowość i data oraz dane okręgowej komisji kwalifikacyjnej, właściwej dla naszego miejsca zamieszkania.
Właściwą okręgową Izbą jest Izba w województwie, w którym kandydat zamieszkuje, a nie jest zameldowany.
Należy również wybrać jedną z opcji dostępnych na wniosku i właściwie zaznaczyć rodzaj uprawnień o jaki się ubiegamy.

Wniosek jest do pobrania ze strony Izby Architektów.

Załączniki do wniosku

Więcej pracy czeka nas z przygotowaniem załączników do wniosku. Jest ich całkiem sporo, i najlepiej zacząć je przygotowywać wcześniej niż ‘na ostatnią chwilę’, żeby się nie okazało, że czegoś brakuje.

Potwierdzenie wykształcenia

Do wniosku dołączyć należy odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplement do tego dyplomu lub wypis z przebiegu studiów.

Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej

Tutaj jest aż 5 możliwości do wyboru, w zależności od indywidualnego przebiegu praktyki zawodowej kandydata.

– Aktualnym potwierdzeniem praktyki (od 25 września 2014r.) jest oświadczenie wraz ze zbiorczym zestawieniem. Kandydaci, którzy rozpoczęli praktyki po tej dacie, oddają potwierdzenie w tej formie.

– Osoby zbierające doświadczenie pomiędzy 1 stycznia 1995r. a 25 września 2014r. praktykę mają udokumentowaną w formie książki praktyk, i to ją dołączają do wniosku.

– Kandydaci, którzy rozpoczęli praktykę przez rokiem 1995 dołączają zaświadczenie o odbyciu praktyki.

– Osoby, które praktykę odbywały na terenach zamkniętych podlegających MON, MSWiA lub ABW dołączają zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

– Kandydaci odbywający praktykę za granicą dołączają dokument wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka.

Ważne jest aby dobrze policzyć czas praktyki, który jest wymagany do rodzaju uprawnień o jakie się ubiegamy. W przypadku zbyt krótkiego czasu komisja wyda postanowienie o uzupełnieniu. Jeśli kandydat nie będzie w stanie uzupełnić brakującego czasu praktyk wniosek niestety przepada.

Więcej o samych praktykach znajdziesz w zakładce PRAKTYKA oraz w artykule JAK UZUPEŁNIĆ ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRAKTYK. Zapisując się do newslettera dostaniesz także e-book z przykładowym zbiorczym zestawieniem praktyki projektowej oraz na budowie.

Prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej

We wniosku, jako jeden z punktów, wymagane jest załączenie projektu lub projektów wykonanych w ramach praktyki.
W przypadku, gdy praktyka projektowa odbywała się przy projektowaniu dużego obiektu np. centrum handlowego lub stadionu, wystarczy dołączyć jeden projekt. W przypadku samych projektów budynków mieszkalnych jednorodzinnych powinny to być 2-3 projekty. Co ważne, należy dołączyć tylko te części projektu, nad którymi faktycznie pracowaliśmy, a nie cały projekt łącznie z konstrukcją i instalacjami, których nie robiliśmy.
We wniosku nie jest sprecyzowane, czy projekt musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez projektanta, trzeba każdorazowo pytać o to w swojej okręgowej Izbie. Z pewnością jednak nazwisko kandydata powinno być umieszczone na okładce jako osoby opracowującej.

Życiorys zawodowy

Wymagane jest dołączenie do wniosku życiorysu zawodowego popularnie zwanego CV. Powinny się w nim znaleźć informacje o wykształceniu, kursach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym.

Informacje o kierowniku lub patronie

Do wniosku należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o przynależności do Izby kierownika lub patrona praktyk, wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień.

Decyzja o nadaniu uprawnień

Jeśli kandydat już posiada jakieś uprawnienia to dołącza decyzję o ich nadaniu do wniosku.

I ostatnie ale najważniejsze….

Dowód uiszczenia wpłaty

Do wniosku należy tez dołączyć dowód uiszczenia wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Wystarczy, że będzie to np. wydrukowane potwierdzenie z konta bankowego.

Co po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku z pewnością trzeba będzie poczekać kilka tygodni. Jeśli komisja uzna, że wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, to na minimum miesiąc przed egzaminem kandydat otrzymuje pismo z informacją o kwalifikacji. W przypadku, gdy występują braki formalne to po ok. miesiącu od złożenia wniosku przyjdzie pismo z wezwaniem do uzupełnienia braków.

W przypadku uzupełnienia braków kandydat zostaje zakwalifikowany do egzaminu. W przeciwnym razie niestety nie otrzymuje się kwalifikacji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments