fbpx
Przejdź do treści

Czym jest Izba Architektów?

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją samorządu zawodowego. Zrzeszone są w niej osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Aby móc korzystać z prawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należy być wpisanym na listę członków Izby. Izba ma osobowość prawną, a jej działalność określa statut. Izba działa na szczeblu krajowym oraz regionalnym (16 okręgowych izb).

Zadania IARP:

Do zadań Izby Architektów należy m.in.:

– sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zawodu przez członków izb;

– reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków;

– ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem;

– nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych;

– prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych;

opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa;

– organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych.

Organy Izby Architektów

Organami Izby Architektów RP na szczeblu krajowym są:

– Krajowy Zjazd Izby;

– Krajowa Rada Izby;

– Krajowa Komisja Rewizyjna;

– Krajowa Komisja Kwalifikacyjna;

– Krajowy Sąd Dyscyplinarny;

– Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Organami Izby Architektów RP na szczeblu okręgowym są:

– okręgowy zjazd izby;

– okręgowa rada izby;

– okręgowa komisja rewizyjna;

– okręgowa komisja kwalifikacyjna;

– okręgowy sąd dyscyplinarny;

– okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.


Więcej na temat Izby Architektów RP znajdziesz:

– w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;

– w Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów;

– na stronie Izby Architektów RP